Over ons

Waarom wij een volle evangelie gemeente zijn
Het volle evangelie betekent dat wij het evangelie van Jezus Christus geloven, in al zijn volheid. Dat wil zeggen, we geloven in de gehele Bijbel als het geopenbaarde Woord van God, onfeilbaar, gezaghebbend, levend, krachtig en nog actueel voor vandaag.

Wat geloven wij? En wat betekent evangelie voor ons:
– Geloven in de bijbel als het onfeilbare woord van God.
– Geloven in een enig God, die zich openbaart als Vader, Zoon en Heilige Geest.
– Geloven in vergeving en reiniging van zonden door het kostbare bloed van Jezus Christus.
– Geloven in de noodzaak van bekering en de daarop door God geschonken wedergeboorte.
– Geloven in de noodzaak van de bediening van de bijbelse waterdoop door onderdompeling, uitsluitend aan bewust gelovende.
– Geloven in de doop in de Heilige Geest met de schriftuurlijke openbaring van geestuitingen, genadegaven en bedieningen.
– Geloven in de kracht van de Heilige Geest, die de werkingen van het lichaam doodt en daardoor in staat stelt een geheiligd, overwinnend leven te leiden, waardoor ook de negenvoudige vrucht van de Heilige Geest zichtbaar kan worden met de mogelijkheid op te wassen tot volkomenheid als door God bedoeld.

– Geloven in Goddelijke genezing van zieken op grond van het volbrachte werk van Jezus Christus (inclusief genezing der herinneringen).
– Geloven in bevrijding van gebondenen op grond van de autoriteit van de naam van Jezus Christus, die alle macht heeft in hemel en op aarde.
– Geloven in de wederkomst van Jezus Christus als rechter over levenden en doden, met de heerlijke zekerheid dat voor hen die in Christus Jezus zijn, geen veroordeling is, maar eeuwig
leven.

– Geloven in de noodzaak van regelmatig vieren van het heilig avondmaal, verkondigende de dood des Heren, totdat Hij komt.
– Geloven in het volbrengen van de grote opdracht, welke de Here Jezus ons heeft toevertrouwd:
– Gaat heen in de gehele wereld, verkondigt het evangelie aan de ganse schepping. Wie gelooft en zich laat dopen, zal behouden worden, maar wie niet gelooft, zal veroordeeld worden.

Met grote nadruk stellen wij:

Het woord van God heeft absoluut gezag boven welke belijdenis dan ook!

Financieel overzicht 2023