Jong volwassenen

img-20161101-wa0001


Jongvolwassenenkring 21-6-2016

Tijdens deze studie hebben we Johannes 15 vers 1 tot 12 onder de loep genomen

“De ware wijnstok en de ranken”


 

Jongvolwassenenkring 22-4-2016

Op deze avond hebben wij het over het onderwerp Pinksteren gehad.
Wat houdt het precies in, en waar denken we aan bij Pinksteren?

In deze studie hebben we de volgende Bijbelgedeelten onderzocht:

 • Handelingen 2: 1-13
 • Leviticus 23:15-18
 • 1 Korinthiërs 12:13
 • Efeziërs 1:13-14

Onbewust was deze avond een mooi vervolg op de studieavond van 8-4-2016, waar we hebben het gehad over de doop en de Heilige Geest. Deze avond hebben we de volgende Bijbelgedeelten gelezen en bestudeerd:

 • Handelingen 1:4-14
 • 1 Korinthiërs 12:11-14
 • Romeinen 6:1-4
 • Efeziërs 1:13
 • Romeinen 12:12
 • Johannes 17:20-23

 

Jongvolwassenenkring 18-3-2016

Deze avond hebben we Handelingen 17:15-34 onder de loep genomen.

Hierbij hebben we vooral stilgestaan bij de situaties die Paulus in dit gedeelte meemaakt en hoe hij hier mee om ging. Paulus geeft in dit gedeelte een positieve benadering aan een niet positieve situatie. Hij zocht naar aanknopingspunten in de huidige situatie om toch over Jezus te kunnen praten. Hij viel mensen niet af, maar benaderde ze op een positieve manier. Tevens hebben wij onszelf de vraag gesteld “Hoe gaan wij hier zelf mee om in deze situaties?”


Jongvolwassenenkring 4-3-2016

Deze avond zijn we gestart met een uitgebreide zoektocht door de bijbel. Deze studie is de eerste van totaal 8 avonden, waar we aandacht besteden aan de tijdlijn door de Bijbel


Jongvolwassenenkring 19-2-2016

Op deze avond was het thema “Oud versus Jong”

Behandelde Bijbelgedeelten zijn:
1 Koningen 12:1-19
Job 32:1-9
Psalm 119:97-104
Efeze 6:1-4


Jongvolwassenenkring 5-2-2016

Thema van deze avond was “Zonde, wat doe je er mee?”

Aan de hand van 4 stappen zijn we hier mee aan de slag gegaan

 • “Probleem”  –  Romeinen 3:10-12
 • “Opdracht”  –  Kolossenzen 3:5 / Romeinen 8:13
 • “Tools”         –  2 Korinthiërs 10:3-6 / Efeze 6:10-18
 •  “Keuze”       –  1 Korinthiërs 5:6

“Er is geen verlof in de strijd” Prediker 8:8


Jongvolwassenenkring 22-1-2016

Deze avond hebben wij gesproken over het thema: Woestijn (woestijn van het leven)
Waarom komen we soms in deze situatie? Waar dient het voor?

Aan de hand van Gods woord, hebben wij dit onderzocht. Behandelde Bijbelgedeelten zijn:

Mattheüs 4:1-11
Numeri 14:26-39
Genesis 21:14-20
2 Samuel 17:27-29
Mattheüs 3:1-16
1 Koningen 19:1-8

In de woestijn liggen verleidingen op de loer. Het kan een beproeving zijn, waar we als mens doorheen moeten gaan. De vraag is enkel hoe? Gaan we in op de verleidingen of richten wij ons op God? In Gods woord zien we dat God ons ook daar niet verlaat en wanneer we ons op Hem blijven richten, Hij zal voorzien.


Jongvolwassenenkring 8-1-2016

Vrijdag 8 januari zijn we weer gestart met de jongvolwassenenkring.
Op deze avond was een “vragen-avond”. Hierbij hebben we vraagstukken behandeld, die een enkeling had over bepaalde onderwerpen in de Bijbel.

Behandelde vragen:

Waarom dient een vrouw haar hoofd te bedekken tijdens het bidden?
Behandelde Bijbelgedeelten zijn:
1 Korinthiërs 11:2-16
1 Korinthiërs 1:1-2

Wanneer mag je taken uitvoeren in de gemeente?
Behandelde Bijbelgedeelten zijn:
1 Timotheüs 3:10

Verder hebben we deze avond alvast vooruit gekeken, naar de speciale diensten die in het verschiet liggen. Hierbij te denken aan speciale avonddiensten en themazondagen. De eerste bijzondere dienst zal plaatsvinden op de 17e januari, dan zal er namelijk een doopdienst zijn, waar we uiteraard erg naar uitkijken!

Verder organiseren wij op de 24e januari een speciale “Johannes de Heer & Glorieklokken avond”. Een muzikale avond waarbij liederen worden gezongen uit de bundel van Johannes de Heer en Glorieklokken. Lijkt u het leuk om hier bij te zijn? Dan bent u van harte welkom!

Johannes de Heer avond


 

????????????????????????????????????
Op zondag 13 december zal de dienst onder muzikale begeleiding staan van de band True Desire

Wilt u er bij zijn? Dan bent u van harte welkom!

De dienst zal beginnen om 10:00 uur


Jongvolwassenenkring 4-12-2015

Het thema voor deze avond was: “De eerste en de laatste mens”

Behandelde Bijbelgedeelten zijn:
– 1 Korintiërs 15:21-22
– 1 Korintiërs 15:44-58
– Genesis 2:7
– Genesis 6:3
– Johannes 5:21-25
– Johannes 6:33
– Romeinen 5:12-21


Jongvolwassenenkring 20-11-2015

Op deze avond hebben we een soort van “vragen-avond” gehad. Hierbij hebben we vraagstukken behandeld, die een enkeling had over bepaalde onderwerpen in de Bijbel.

Behandelde vragen:

Waarom staat bloed zo centraal in het oude testament?
Behandelde Bijbelgedeelten:
– Exodus 12:22-23
– Exodus 24:7-8
– Leviticus 3:2
– Leviticus 17:14

Waarom zegt Jezus “Zeg het tegen niemand” na het genezen?

Wat is zegenen en kan iedereen dat doen?
Behandelde Bijbelgedeelten:
– 1 Petrus 3:8-12
– Hebreeën 10:19-36


Op zondagavond 29-11-2015 nodigen wij u uit, om te komen naar een muzikale avond onder leiding van de band “One in Christ”

Inloop is om 19:00uur, waarbij er koffie met koek zal klaarstaan
De dienst zelf zal beginnen om 19:30 uur

IMG-20151104-WA0004


Jongvolwassenenkring 30-10-2015

Deze avond stond in het teken van de 1e Timotheüs brief.
Met de vraag: “Hoe gaan we met elkaar om als gemeente?”

Behandelde Bijbelgedeelten zijn onder andere:
– 1 Tim. 5:1
– 1 Tim. 3:15
– 1 Tim. 2:1-8


Jongvolwassenenkring 2-10-2015

Thema van deze avond was “Autoriteit”


Jongvolwassenenkring 18-9-2015

Vrijdagavond was het weer de eerste kringavond van het seizoen. Het was weer een erg gezegende, leerzame en fijne avond.

Deze avond ging het onderwerp over “Waterdoop”

Bijbelgedeelten die zijn behandeld:
– Romeinen 6
– 1 Petrus 3
– Mattheüs 3 


Startzondag 6-9-2015

Ook dit jaar hebben wij als jeugd weer de startzondag morgen organiseren. Het thema van deze startzondag was “Thuis in Gods huis”.

Thuis wat is dat? Thuis is een plek, waar je jezelf mag en kan zijn. Waar je blij, gelukkig, boos of verdrietig kan zijn, kortom zijn wie je bent. Een plek waar mensen blij zijn dat jij er bent, mensen die van je houden om wie je bent. Bij God mogen we altijd onszelf zijn, Hij kent ons als geen ander. Bij Hem hoeven wij ons niet anders voor te doen en mogen we zijn wie we zijn.

Voor de dienst hebben we de kerk versierd met slingers, ballonnen en mooie tekeningen, die door de kinderen waren gemaakt.

Als jeugd hebben we een aantal nummers gezongen, zoals: Opwekking 775 “Bij het kruis”, Opwekking 770 “Ik zal er zijn” en  Opwekking 761 “De Heer is ons huis” Het laatste nummer sloot aan met het thema van deze dag. Ook de kinderen hebben diverse mooie liederen gezongen voor de gemeente.

20150906_102327

Tijdens de dienst werd er door 1 van de jeugdleidsters een mooi verhaal verteld, die al eens was verteld bij de kinderen, maar goed paste bij dit thema. Het verhaal ging over Bezem, Stoffer&blik, Emmer en Henry de stofzuiger. De strekking van het verhaal was, dat iedereen anders is. Andere gaven heeft gekregen en dat God ons gebruikt met de gaven die wij hebben ontvangen.

Het woord ging tijdens deze dienst over 1 Korintiers 3: 9-13
” Want Gods medearbeiders zijn wij; Gods akker, Gods bouwwerk zijt gij. Naar de genade Gods, die mij gegeven is, heb ik als een kundig bouwmeester het fundament gelegd, waarop een ander voortbouwt. Maar ieder zie wel toe, hoe hij daarop bouwt. Want een ander fundament, dan dat er ligt, namelijk Jezus Christus, kan niemand leggen. Is er iemand, die op dit fundament bouwt met goud, zilver, kostbaar gesteente, hout, hooi, of stro, ieders werk zal aan het licht komen. Want de dag zal het doen blijken, omdat hij met vuur verschijnt, en hoedanig ieders werk is, dat zal het vuur uitmaken.”

Na de dienst was er koffie met heerlijk versierde cakejes, die door de kinderen waren versierd. Aansluitend was er een BBQ en was er voor de kinderen een luchtkussen en was er gelegenheid om te voetballen.

Springkussen Voetballen

We mogen terugkijken op een gezegende dag. Het is mooi om als familie bij elkaar te mogen en kunnen zijn en thuis te mogen voelen in Gods huis.


Jongvolwassenenkring 12-6-2015

Beproeving, verzoeking en tuchtiging was het onderwerp voor deze avond. Aan de hand van Jakobus 1 en Job 1 hebben we dit onderwerp onderzocht.

Vragen die zijn behandeld:
– Wanneer is het een beproeving, verzoeking of tuchtiging?
– Hebben deze 3 termen met elkaar te maken?

– Wanneer je hier mee te maken krijgt, wat moet je dan doen?

Psalm 27:14
“Wacht op de Heere
wees sterk
en Hij zal uw hart sterk maken
ja, wacht op de Heere”


Jongvolwassenenkring 29-5-2015

Het onderwerp voor deze avond was: “Gods Leiding”

Wat we voornamelijk hebben behandeld, waren vragen als:
– Wanneer heeft God in jouw leven of een specifieke situatie de leiding heeft genomen?
– Hoe heb je dat ervaren?
– En is er toen/sindsdien iets veranderd?

Het was een zeer gezegende avond, met veel persoonlijke en opbouwende gesprekken


2e Pinksterdag 25-5-2015

Zoals elk jaar hebben we op deze dag een gezellig samenzijn als gemeente.

De dienst stond in het teken van Psalm 133

Ziet, hoe goed en hoe liefelijk is het,
als broeders ook tezamen wonen.
Het is als de kostelijke olie op het hoofd,
nedervloeiende op de baard, de baard van Aäron,
die nedergolft op de zoom van zijn klederen.
Het is als dauw van de Hermon,
die nederdaalt op de bergen van Sion.
Want daar gebiedt de Here de zegen,
leven tot in eeuwigheid”

 

Na de dienst hebben we met elkaar heerlijk gegeten en was er voor de kinderen een luchtkussen. Ook was er de mogelijkheid om te voetballen. Ondanks de opkomst niet heel groot was (veel gemeenteleden waren bij Opwekking) hebben we het als een zeer gezegende dag mogen ervaren.

VEG-klazienaveen 2e pinksterdag 25-5-2015 maaltijd

VEG-klazienaveen 2e pinksterdag 25-5-2015


Jongvolwassenenkring 15-5-2015

Deze avond hebben wij 1 Thessalonicenzen 4:1-12 behandeld. Opwekking tot heilig leven en Opwekking tot onderlinge liefde.

Vers 3-5 “Want dit is de wil van God: uw heiliging, dat u uzelf onthoudt van de ontucht, en dat ieder van u zijn lichaam weet te bezitten in heiliging en eerbaarheid, en niet in hartstochtelijke begeerte, zoals de heidenen die God niet kennen”

Vers 12 “opdat u op een gepaste wijze wandelt ten opzichte van hen die buitenstaan, en niets  nodig hebt”

De punten die wij hebben behandeld zijn onder andere: Wat is heiliging? Hoe ging dat in het oude testament en wat voor handelingen moesten daar voor gedaan worden?  Wat duidelijk naar voren kwam in dit gedeelte, is dat wij Christenen, een voorbeeld zouden moeten zijn voor de mensen in de wereld. Het verschil moeten laten zien, niet door woorden, maar door daden.


Op 9 mei jongstleden, hebben we wederom een heel sportief, fanatiek, maar bovenal gezellige voetbalavond gehad met jeugd van onze gemeente en jongeren van andere gemeenten. Het was weer een gezellig samenzijn, zoals we ook de vorige keren hebben mogen ervaren.

9-5-2015 voetbaltoernooi VEG klazienaveen


Afgelopen tijd is het rustig geweest op de pagina van de jongvolwassenen, dat betekent niet dat we hebben stil gezeten, integendeel

 •  Op 10 April hebben we een Jongvolwassenenkring gehad over het thema “De eerste gemeente” Hierbij hebben wij Handelingen 2:41-47 uitgediept. Wat betekent Gemeente zijn?, Wat is belangrijk/zijn de voorwaarden? En hoe gaat dat bij ons in de Gemeente? En wat kunnen wij zelf betekenen voor de Gemeente? Een boeiend onderwerp om bij stil te staan

 

 • Op 25 April hebben we een Jongvolwassenenkring gehad over het thema “De Waarheid” Wat is de waarheid? Wat gebeurt er wanneer je niet de waarheid spreekt? en wat zegt de bijbel over de waarheid? Jezus zegt het volgende:  “Ik ben de weg, de waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij” (Johannes14:6) Door verschillende bijbelstukken te lezen en samen te overdenken, hebben we dit onderwerp verder uit mogen diepen.

Buiten de jongvolwassenenkring om zijn we als jeugd ook nog met andere activiteiten bezig. Op 7 februari hebben wij bijvoorbeeld een voetbaltoernooi georganiseerd, omdat dat een groot succes was hebben we besloten om op 9 mei wederom weer een voetbaltoernooi te houden.

Voetballen 7 feb 2015 jeugd veg-klazienaveen

Ook zijn we alweer voorzichtig begonnen met de voorbereidingen voor de aankomende startzondag. Het bedenken van een onderwerp, uitzoeken van liederen etc. ect. Elke startzondag of themazondag is weer een bijzonder moment, waar wij als jeugd veel plezier aan beleven om dit te mogen organiseren.


Themadienst

Zondag 1 maart, zullen de jongvolwassenen samen met de tieners en kinderen weer een themadienst organiseren. Het thema voor deze dienst zal zijn: “Vertrouwen”

Ondanks de kou en winterse omstandigheden zijn de voorbereidingen in volle gang.

VEG Klazienaveen 7-2-2014

Benieuwd naar deze themadienst? Kom 1 maart naar VEG Klazienaveen, u bent van harte welkom!


Gisteren 30 november was het dan zover; de themazondag!

Als jeugd/jongvolwassenen mochten we de dienst voor deze morgen samenstellen en dat hebben met heel veel plezier gedaan. Het thema hadden we al vrij vlot bedacht en ook de indeling was snel bekend.

“Genezing door vergeving” was het thema voor deze themazondag. Op een eerdere studieavond met de jongvolwassenen hebben we het onderwerp “vergeving” al eens mogen behandelen en kwamen er toen ook wel achter, dat vergeven soms best lastig is. Ook toen kwamen we tot een aantal vragen, namelijk: Wat als je iemand echt niet kunt vergeven? Wat als je die ander wel hebt vergeven, maar de ander geeft er niets om en sluit de deur naar een gesprek, zodat het echt weer goed kan worden.. hoe ga je daar mee om? Wat kun je doen? Wat moet je doen? In deze themadienst hebben wij die vragen mogen behandelen.

Tijdens de zangdienst werd er een stukje voorgelezen over vergeven, namelijk:

Vergeving is moeilijk, maar maakt vrij. Toch wil dat niet zeggen dat vergeven vanzelfsprekend of makkelijk is. Integendeel. Als er niets mis gaat, hoef je geen vergeving te vragen en hoef je een ander ook geen vergeving te schenken. Vergeving komt pas om de hoek kijken als er fouten zijn gemaakt of als mensen zijn gekwetst. Dat doet pijn. En pijn kun je heel lang blijven voelen. Ook nog nadat je iemand hebt vergeven. Vergeven begint dan ook met het maken van de keuze om te vergeven. Als je iemand vergeeft, geef je daarbij aan dat je de zonde/de gebeurtenis niet langer toestaat om tussen jou en de ander in te staan. Je wilt die de ander niet langer aanrekenen. Kun je je dan voorstellen, dat vergeving ook heel erg kan opluchten? Het maakt de communicatie en de relatie tot die ander en tot God weer open. Vergeving maakt vrij!”

Door middel van een toneelstuk hebben wij dit heel mooi kunnen weergeven, erg grappige stukjes, maar met een zeer serieuze boodschap: De bijbel geeft ons aan, dat wij anderen die ons iets hebben aangedaan, moeten kunnen vergeven, en mocht je het niet kunnen of heel moeilijk vinden, geef het aan Jezus en hij zal je vrij maken. Jezus spreekt daarvan in Mattheüs 11:28-30

Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast bent, en Ik zal u rust geven. Neem Mijn juk op u, en leer van Mij dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart; en u zult rust vinden voor uw ziel; want Mijn juk is zacht en Mijn last is licht”

In het toneelstuk, kon de hoofdpersoon diverse personen niet vergeven. Dingen die waren voorgevallen, kon ze de personen niet vergeven, vooral omdat ze zelf ten onrechte werd beschuldigd en haar onrecht was aangedaan. Doordat ze niet kon vergeven, was dat voor haar eigenlijk een zware last.. en ze zeulde deze last met zich mee.. en die last werd zwaarder en zwaarder.. totdat Jezus tegen haar zegt: “Waarom geef je het niet aan mij?” En toen dat plaatsvond, was ze vrij!

Ook hebben we met de jeugdgroep een aantal nummers mogen zingen voor de gemeente uit de opwekking-bundel. Deze keer waren dat: 763 “Ik heb U nodig”, 764 “Zegenkroon” en tijdens het toneelstuk nummer 629 “Als er vergeving is” .

Ook de prediking sloot prachtig aan met dit thema. Wat onder andere ook naar voren kwam in de prediking, was; Mocht er iets tussen u en de ander zijn, laat de zon niet onder gaan over uw boosheid. Kortom, los het zo snel mogelijk op voor het erger wordt. (zie Efeze 4:26-27)

Ook de kinderen en de kinderleidsters hadden tijdens de dienst niet stil gezeten. Daar kwamen we na de dienst achter. Na de dienst was er namelijk koffie met: prachtig versierde cakejes! De kinderen hadden deze gemaakt voor de gehele gemeente.

Het was een zeer gezegende morgen!

Nog even oefenen - themazondag 30-11-2014


Vrijdag 3 oktober.

De eerste jongvolwassen-kring van dit nieuwe seizoen is weer een feit. Een gezegende avond, die na het zingen van een aantal mooie opwekking-liederen met aansluitend een gebed, in het teken stond van Johannes hoofdstuk 3.

In Johannes hoofdstuk 3 is het gesprek te lezen tussen Jezus en Nicodemus.

Nicodemus was een Farizeeër, een leider der Joden die ’s nachts (in het geheim) tot Jezus kwam om met Hem te spreken. Tijdens het gesprek zei Jezus tegen hem: “Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Als iemand niet opnieuw geboren wordt, kan hij het Koninkrijk van God niet zien”

Nicodemus vraagt dan: “Hoe kan een mens geboren worden als hij oud is? Hij kan toch niet voor de tweede keer in de schoot van zijn moeder ingaan en geboren worden?”

Deze avond stond in het teken van deze vraag, waarbij diverse gedeeltes uit de bijbel werden aangehaald, gelezen en overdacht.


24 augustus: startzondag was mooi!

Foto reportage startzondag

Startzondag

Op zondag 27 april hebben de jongeren een dienst georganiseerd. Het Thema van deze dienst stond in het teken van genade. Op basis van bijbel vers Mattheus 18 hebben ze een sketch gemaakt.

Daarom is het met het koninkrijk van de hemel als met een koning die rekenschap wilde vragen van zijn dienaren. 24 Toen hij daarmee begonnen was, bracht men iemand bij hem die hem tienduizend talent schuldig was. 25 Omdat hij niets kon terugbetalen, gaf zijn heer bevel dat de man samen met zijn vrouw en kinderen en alles wat hij bezat verkocht moest worden, zodat de schuld kon worden ingelost. 26 Toen wierp de dienaar zich aan de voeten van zijn heer en smeekte hem: “Heb geduld met mij, ik zal u alles terugbetalen.” 27 Zijn heer kreeg medelijden, hij liet hem vrij en schold hem de geleende som kwijt. 28 Toen deze dienaar naar buiten ging, trof hij daar een van de andere dienaren, die hem honderd denarie schuldig was. Hij nam hem in een wurggreep en beet hem toe: “Betaal me alles wat je me schuldig bent!” 29 Toen wierp deze zich voor hem neer en smeekte hem: “Heb geduld met mij, ik zal je betalen.” 30 Maar hij wilde daar niet van weten, integendeel, hij liet hem gevangenzetten tot hij de hele schuld zou hebben afbetaald. 31 Toen de andere dienaren begrepen wat er gebeurd was, waren ze zeer ontdaan, en gingen ze naar hun heer om hem alles te vertellen. 32 Daarop liet zijn heer hem bij zich roepen en hij zei tegen hem: “Je bent een slechte dienaar. Heel die schuld heb ik je kwijtgescholden, omdat je me erom smeekte. 33 Dan had jij toch zeker ook medelijden moeten hebben met die andere dienaar, zoals ik medelijden heb gehad met jou?” 34 En zijn heer was zo kwaad dat hij hem in handen van de gerechtsbeulen gaf tot hij de hele schuld zou hebben terugbetaald. 35 Zo zal mijn hemelse Vader ook ieder van jullie behandelen die zijn broeder of zuster niet van harte vergeeft.’

Geef een antwoord